بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید/عکس ها: امید منوچهری

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید

بی اعتنایی به شیوع کرونا و بازار شب عید